• Nieuws

Onlangs presenteerde het kabinet zijn plannen voor 2017. Voorop stond dat het belastingstelsel eenvoudiger moet worden en dat de koopkracht moet worden verbeterd. Het aantal écht ingrijpende maatregelen is echter beperkt. Hieronder informeren wij u over de meest in het oog springende fiscale wetsvoorstellen.

 

Pensioen

Het meest opvallend is het wetsvoorstel om een einde te maken aan het opbouwen van “pensioen in eigen beheer”. Met ingang van 1 januari 2017 mag er geen nieuw pensioen in de eigen B.V. worden opgebouwd. Het al reeds opgebouwde pensioen mag op 3 manieren worden afgewikkeld:

 

  1. U stempelt de pensioenregeling belastingvrij af naar de vaak veel lagere fiscale waarde. Daarna koopt u de pensioenvoorziening tegen de fiscale waarde af. Hierbij krijgt u in 2017 een korting van 34,5%. Koopt u in 2018 of 2019 af, dan bedraagt de korting respectievelijk 25% en 19,5%. Als u wilt afkopen, kunt u dat het beste in 2017 doen. Het is dan wel van belang dat de B.V. over voldoende vrije middelen beschikt: de B.V. moet de loonbelasting over de afkoop namelijk in één keer afdragen. Het is niet mogelijk om gedeeltelijk af te kopen. Na afkoop behoort de netto afkoopsom tot uw box 3 vermogen.
  2. Als afkoop fiscaal ongunstig is of als de B.V. te weinig middelen heeft, kunt u kiezen voor de spaarvariant. De fiscale waarde wordt dan na de afstempeling zonder loonheffing en vennootschapsbelasting omgezet in een oudedagsspaarverplichting. De spaarvariant wordt pas belast als er wordt uitgekeerd. Als u de pensioenleeftijd bereikt, krijgt u het gespaarde bedrag in 20 jaar in gelijke bedragen uitbetaald. Op deze uitkeringen wordt loonbelasting ingehouden.
  3. U handhaaft de bestaande regeling. De regels die voorheen golden blijven van kracht, er wordt alleen niet meer opgebouwd. Op de overeengekomen data gaan de uitkeringen in en wordt daarop loonbelasting ingehouden. In deze variant moet u de voorziening blijven waarderen op de oude grondslagen, met doorgaans een verschil in de commerciële en de fiscale waardering als gevolg. Niet alleen is dit complex, daarnaast vormt dit vaak een belemmering om op de korte termijn dividend uit te keren.

Welke variant het meest voordelig is, hangt af van een aantal factoren, waaronder leeftijd en het vermogen in box 3. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat uw partner moet instemmen met de afkoop- of de spaarvariant. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Monumentenwoningen

De monumentenaftrek voor onderhoudskosten van rijksmonumenten in de inkomstenbelasting wordt afgeschaft per 1 januari 2017. Hiervoor in de plaats komt een subsidieregeling. Wanneer u reeds onomkeerbare financiële verplichtingen bent aangegaan, kunt u een beroep doen op een overgangsregeling.

Box 3

Vanwege de grote kritiek op de huidige regeling (het blijkt ondoenlijk om het forfaitaire rendement van 4% ook daadwerkelijk te behalen) stelt de Staatsecretaris van Financiën een ander heffingssysteem voor. Er wordt een onderscheid gemaakt in spaargeld en beleggingen. Het rendement op het spaardeel wordt gesteld op de gemiddelde rente over de laatste 5 jaar (voor 2017 komt dat naar verwachting uit op 1,63%); het rendement op het beleggingsdeel op het gemiddelde over 15 jaar (voor 2017 is dat berekend op 5,5%). De verdeling tussen spaar- en beleggingsgeld wordt voorgeschreven, waarbij onderscheid wordt gemaakt in 3 schijven. Tot € 100.000 is het spaardeel 67%, tussen € 100.000 en € 1.000.000 is het spaardeel 21% en daarboven 0%. Dit resulteert in de volgende heffingen:

 

Vermogen tussenVerhouding spaar- beleggingsgeldForfaitair rendement
€0 - € 25.000   vrijgesteld
€25.000 - € 100.000 67% - 33% 2,88%
€100.000 - € 1.000.000 21% - 79% 4,62%
€1.000.000 en meer 0% - 100% 5,42%

Over het forfaitair rendement is 30% box 3 heffing verschuldigd. Voor veel belastingplichtigen neemt de box 3 heffing in 2017 dus toe, in plaats van af. Daarnaast kan het forfaitaire rendement nog steeds op individueel niveau afwijken van het feitelijke rendement.

De discussie over de box 3 heffing is met deze aanpassingen dus nog zeker niet beslecht. Naar verwachting komt de staatssecretaris in het voorjaar van 2018 met nieuwe plannen om alsnog tot een heffing op basis van het feitelijk behaalde rendement te komen. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen!

Verlaging vennootschapsbelasting

Vennootschappen zullen de komende jaren effectief minder belasting gaan betalen. Dit komt door de verlenging van de eerste tariefschijf. Deze schijf, met een tarief van 20%, zal gefaseerd worden verlengd van € 200.000 tot € 250.000 in 2018, tot € 300.000 in 2020, tot € 350.000 in 2021.

Auto van de zaak

Voor auto’s die op of na 1 januari 2017 op kenteken worden gesteld, wordt de bijtelling voor privégebruik als volgt bepaald:
Elektrische auto’s - 4% van de cataloguswaarde
Andere auto’s tot en met 14 jaar oud - 22% van de cataloguswaarde
Auto’s van 15 jaar en ouder - 35% van de waarde in het economisch verkeer

 

Wilt u een auto aankopen met een CO2-uitstoot van minder dan 106 gram per kilometer, dan kunt u de auto beter nog in 2016 op kenteken laten zetten. U profiteert dan nog van de huidige 15% of 21% bijtelling.

Overigens is aangekondigd om in de toekomst een hogere bijtelling te gaan hanteren voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde van meer dan € 50.000, de zogenoemde “Tesla-tax”. U bent gewaarschuwd.

Innovatieve startups

De gebruikelijk-loonregeling, waarbij de directeur-grootaandeelhouder (dga) zichzelf verplicht een bepaald bedrag aan loon moet toekennen, zal vanaf volgend jaar worden versoepeld voor innovatieve startups. Dit zijn bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de S&O-afdrachtvermindering kwalificeren als starter. Het loon voor dga’s van deze bedrijven kan gesteld worden op het minimumloon. Dit is aanzienlijk minder dan het gebruikelijk loon op dit moment is (€ 44.000).

Commissariaten

De afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen, wordt per 1 januari 2017 in de wet opgenomen. Er hoeft dus geen loonbelasting of premie ZVW worden afgedragen. De onderneming moet nog wel één keer per jaar de belastingdienst informeren over de omvang van de commissarisbeloning.

Pand in aanbouw

Of er sprake is van een bouwterrein is van belang voor de btw en overdrachtsbelasting. De levering van onbebouwde onroerende zaken is namelijk in beginsel vrijgesteld, tenzij er sprake is van een bouwterrein. Vanaf volgend jaar zal het begrip ‘bouwterrein’ worden verruimd. Er is sprake van een bouwterrein, indien onbebouwde grond en bebouwde grond waarbij de verkoper de bebouwing sloopt, wordt geleverd met het oog op bebouwing. Alle omstandigheden van het geval ten tijde van de datum van levering zijn hierbij van belang.

Overigens is deze verruiming ook van belang voor de hypotheekrenteaftrek van uw eigen woning. Een bouwkavel zal gaan kwalificeren als eigen woning zodra er concrete stappen zijn genomen voor het in gang zetten van de bouwkundige werkzaamheden. Indien dit eerder is, zal de bouwkavel 6 maanden voor de start van de bouwkundige werkzaamheden worden beschouwd als eigen woning.

Oninbare vordering

Het kabinet heeft voorgesteld om de regeling voor oninbare vorderingen in de btw te vereenvoudigen. Vanaf volgend jaar kunt u als ondernemer makkelijker en sneller de omzetbelasting op (gedeeltelijke) oninbare vorderingen terugvragen. Opeisbare vorderingen zullen namelijk per 1 januari 2017 niet na twee jaar, maar al na één jaar als oninbaar worden beschouwd. Daarnaast hoeft u als ondernemer niet langer een apart teruggaafverzoek in te dienen, maar kunt u het bedrag van de teruggaaf gewoon in mindering brengen op de periodieke aangifte voor de btw. Voor afnemers geldt dat de btw die zij in aftrek hebben gebracht, een jaar na het opeisbaar worden van de vordering alsnog verschuldigd wordt, indien de vergoeding nog niet is betaald.

Hoe nu verder?

De voorgestelde wetswijzigingen moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Pas medio december zal duidelijk zijn welke maatregelen zullen worden omgezet in geldende wetgeving, Wij volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet en houden u op de hoogte!

HBK oktober 2016