• Nieuws

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. De wet werd in december 2016 nog op verzoek van Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën door de Eerste Kamer uitgesteld. De mogelijk onvoorziene effecten  met forse budgettaire maatregelen bleken echter minder ernstig dan gedacht en met een novelle werd de wet lichtelijk gerepareerd.  


Inwerkingtreding

De wet is per 1 april 2017 in werking getreden, waardoor de opbouw van het pensioen in eigen beheer in ieder geval vóór 1 juli 2017 gestopt moet worden. In de basis zijn de verschillende keuzemogelijkheden nog steeds hetzelfde gebleven. Het reeds opgebouwde pensioen kan op drie manieren worden afgewikkeld:

-          De pensioenvoorziening kan worden afgekocht.

-          Het pensioen kan worden omgezet in een oudedagsspaarverplichting.

-          De bestaande pensioenregeling blijft intact. Er kan alleen niet meer worden opgebouwd.

Een uitgebreidere omschrijving van deze mogelijkheden naar aanleiding van het Belastingplan 2017 kunt u hier lezen.

De novelle die in januari 2017 werd toegevoegd heeft betrekking op de uitsluiting van de aftrek van de indexatielasten die zich bij een pensioenopbouw in extern eigen beheer zou voordoen. Door de wetswijziging kan deze aftrek nu wel ten laste van de winst worden gebracht bij de afkoop van het pensioen. Wanneer wordt gekozen voor de omzetting van het pensioen in een oudedagsspaarverplichting mag de aftrekpost nu lineair ten laste van de winst worden gebracht.  

 

HBK- Mei 2017