• Nieuws

In onze vorige nieuwbrief hadden we gemeld dat het belastingplan 2018 weinig écht ingrijpende maatregelen kent. Het regeerakkoord van Rutte III brengt hierin verandering. Zowel voor 2018 als  voor de jaren daarna zijn beleidsvoornemens bekend gemaakt.


De speerpunten op fiscaal gebied zijn het lonender maken van werk, het zwaarder belasten van vervuiling, het aanpakken van belastingontwijking en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven die in Nederland daadwerkelijk economische activiteiten ontplooien en banen opleveren.


Loon- en inkomstenbelasting

Tarieven

De lasten voor particulieren worden de komende jaren verlaagd. Onder meer wordt voorgesteld om met ingang van 2019 een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting in te voeren.  Dit gaat bestaan uit een basistarief van 36,93% tot een inkomen van ongeveer € 68.600 en een toptarief van 49,5% voor het meerdere. Het kabinet verwacht hiermee lastenverlichting van ruim € 6 miljard te behalen.
Daar staat tegenover dat vanaf 2020 het tarief waartegen eigen woning rente in aftrek kan worden gebracht geleidelijk verlaagd wordt naar uiteindelijk 37% in 2023. Nog niet duidelijk is of de beperkte aftrek ook gaat gelden voor andere aftrekposten (zoals bijvoorbeeld giften, of de aan- of afkoop van een lijfrente).


Heffingskortingen

De maximumbedragen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden per 1 januari 2019 verhoogd. Hetzelfde geldt voor de ouderenkorting. Hiertegenover staat dat de uitbetaling van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan de minstverdienende partner wordt afgebouwd, zoals dat nu ook het geval is bij de algemene heffingskorting.

Eigenwoningforfait

Het maximale tarief waartegen aftrekposten in de inkomstenbelasting in aanmerking kunnen worden genomen zal vanaf 2020 worden afgebouwd totdat het basistarief van 36,93% is bereikt. Daarnaast wordt druk gesproken over het afschaffen van de aftrek wegens geen of geringe eigen woning schuld. Hierdoor hoeft u, als u geen hypotheekrente in aftrek brengt, ook geen eigenwoningforfait bij te tellen. Vanaf 2019 wordt deze regeling in 30 jaar geleidelijk teruggedraaid. Uw voordeel zal dus per jaar kleiner worden en uiteindelijk verdwijnen.


Verhoging box 2 tarief

In samenhang met de voorgestelde verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting, wordt het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) stapsgewijs verhoogd. In 2020 wordt het box 2 tarief 27,3% en in 2021 zelfs 28,5%. De gecombineerde vennootschapsbelasting- en box 2 druk per jaar gezien blijft hierdoor circa 40%. Maar dit betekent wel dat over alle winsten uit het verleden de belastingdruk toeneemt met 14%!

Box 3

Het nieuwe kabinet zal (eindelijk) een voorstel uitwerken voor een vermogensrendementsheffing op basis van daadwerkelijk gerealiseerd rendement. Vooruitlopend hierop wordt het heffingsvrije vermogen in 2019 verhoogd tot € 30.000 (2017: € 25.000).

30%-regeling

De looptijd van de zogenoemde 30%-regeling voor inkomende werknemers uit het buitenland wordt per 1 januari 2019 ingekort van 8 jaar tot 5 jaar. Het is nog niet duidelijk of er eventueel een overgangsregeling komt.

Zelfstandige

De veelvuldig aangekondigde wet DBA (de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) gaat gelukkig toch niet door en zal worden vervangen door een nieuwe wet. Wij zullen u in de komende nieuwsbrief nader informeren over de inhoud van deze wet.

WBSO

De voordeelpercentages voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) gaan waarschijnlijk omlaag per 1 januari 2018. In 2016 is het WBSO-budget namelijk overschreden en dat moet worden gecompenseerd. De WBSO  is een van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie. Hiermee kunnen bedrijven hun loonkosten voor Speur & Ontwikkelingswerk (S&O) en andere S&O-gerelateerde kosten en uitgaven verlagen. Bedrijven dragen hierdoor minder loonheffing af en de zelfstandig ondernemer krijgt een vaste aftrek (S&O-aftrek).

 

De S&O-afdrachtvermindering bedraagt in 2017 32% van de totaal gemaakte S&O-(loon)kosten en uitgaven voor zover deze niet meer bedragen dan € 350.000 en 16% over het meerdere. De S&O-aftrek voor de IB-ondernemer bedraagt in 2017 € 12.522. Voor startende werkgevers en zelfstandige ondernemers is het voordeel zelfs nog iets meer.

 

Waarschijnlijk gaan de voordeelpercentages van de S&O-afdrachtvermindering volgend jaar omlaag van 32% en 16% naar respectievelijk 31% en 14%.

 

Vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Vennootschapsbelasting

Om de vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven te verbeteren zullen de vennootschapsbelastingtarieven stapsgewijs verlaagd worden, en wel als volgt:

 

Jaar Winst tot en met € 200.000 Daarboven
2018 20% 25%
2019 19% 24%
2020 17,5% 22,5%
2021 16% 21%


De eerder aangekondigde verlenging van de eerste tariefschijf zal niet plaats vinden.
Gelet op de dalende vennootschapsbelastingtarieven, kan het bij uw B.V. lonen om aftrekposten naar voren te halen.


Dividendbelasting

Het voornemen is om de dividendbelasting met ingang van 1 januari 2020 af te schaffen. Voor u als DGA heeft dit niet veel gevolgen omdat de dividendbelasting slechts een voorheffing op de box 2 heffing betreft. Het bedrag dat de B.V. voorheen als dividendbelasting afdroeg, betaalt u voortaan extra aan box 2 heffing. Denk er, gezien de hoge rentetarieven die de fiscus rekent, bij een dividenduitkering dus aan om tijdig de voorlopige aanslag inkomstenbelasting te laten verhogen!

Afschrijving op gebouwen in eigen gebruik

Voor de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik geldt nu dat er kan worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. Dat zal in 2019 voor B.V.’s beperkt worden tot 100% van de WOZ-waarde. Houd hiermee rekening als u van plan bent een gebouw voor eigen gebruik aan te schaffen. De beperking betekent dat een gebouw in eigen gebruik in relatie tot een huurpand duurder wordt. Vooralsnog lijkt de afschrijvingsregeling voor IB-ondernemers wel in stand te blijven.


Renteaftrekbeperking

De Wet op de vennootschapsbelasting kent meerdere renteaftrekbeperkingen. De wetgever heeft die ingevoerd om te voorkomen dat de grondslag voor de belastingheffing wordt uitgehold. In het Belastingplan 2018 wordt voorgesteld om de renteaftrekbeperking aan te scherpen.

Een B.V. kan in beginsel geen rente aftrekken op een lening die zij is aangegaan bij een ‘verbonden lichaam’ – een concernvennootschap – om daarmee een besmette rechtshandeling te financieren. Bijvoorbeeld het kopen van een belang van ten minste een derde gedeelte in een andere BV. Deze renteaftrekbeperking kan worden vermeden door aannemelijk te maken dat zowel het aangaan van de lening als de besmette rechtshandeling in overwegende mate (= voor meer dan 50%) heeft plaatsgevonden uit zakelijke overwegingen. Dit is de zogenaamde dubbele zakelijkheidstoets.

De Hoge Raad heeft recent beslist dat aan deze tegenbewijsregeling is voldaan als er sprake is van een geldlening die rechtens is aangegaan met een verbonden lichaam, maar die feitelijk verschuldigd is aan een derde. Financiën vindt deze uitspraak ongewenst. In de wettekst wordt expliciet vastgelegd dat vanaf 1 januari 2018 ook in zo’n situatie de zakelijke overwegingen voor het aangaan van de lening én de rechtshandeling aannemelijk moeten worden gemaakt.

Innovatiebox

Winsten die worden behaald met innovatieve activiteiten worden door toepassing van de innovatiebox op dit moment belast tegen effectief 5% vennootschapsbelasting. Dit tarief wordt met ingang van 2018 verhoogd naar 7%.

Verliesverrekening

Verliezen uit voorgaande jaren kunnen in beginsel gedurende negen jaren worden verrekend met positieve belastbare winsten uit latere jaren (voorwaartse verliesverrekening). Voorgesteld wordt om de periode van negen jaar voor de vennootschapsbelasting te verlagen naar 6 jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de beperking wordt ingevoerd en of er eventueel een overgangsregeling komt. Volgens de plannen blijft de verliesverrekening voor ondernemers in de inkomstenbelasting ongewijzigd.

 

Omzetbelasting en accijnzen

U zult het ongetwijfeld al hebben vernomen: het lage btw-tarief wordt naar verwachting per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Het lage tarief is onder andere van toepassing op medicijnen, voedingsmiddelen en boeken.

Vanaf 2018 worden ook de accijnzen op tabak verhoogd.

 

HBK november 2017

 
De kleine lettertjes: dit nieuwsartikel is van algemene aard en is niet in alle gevallen bruikbaar of toepasbaar terwijl voor de uitvoering hiervan fiscaal advies nodig is. Hoewel bij de voorbereiding van dit artikel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade welke zou kunnen voortvloeien uit handelen of nalaten naar aanleiding van dit nieuwsartikel. Voor specifiek advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met HBK t. +31 (0)71 542 27 20, e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.